Договір публічної оферти

  Договір публічної оферти про надання психологом консультаційних послуг Загальні умови

• 1.1. Сторона: Фізична особа-підприємець ФІЛІМОНЧУК Наталія Володимирівна, ІПН 3050806061, (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2000650000000070687, Дата запису: 01.07.2021), надалі іменується – «Психолог», керуючись ст. ст. 633, 634, 641, 627, 628, положеннями глави 63 ЦК України, положеннями ЕТИЧНОГО КОДЕКСУ Української Спілки психотерапевтів від 1998 року (адаптований варіант в 2006 році, доповнення внесені в 2007, 2008, 2012 роках) публічно пропонує широкому та необмеженому колу осіб (фізичним особам) – «Замовникам» можливість отримання визначених цим Договором (за текстом «Договір» або «Публічний договір») консультаційних послуг (за текстом – «Послуги»), що надаються офлайн обо через мережу Інтернет, в тому числі з використанням додатків-месенджерів (Телеграм, Skype, Zoom, Вайбер, інших та/або соціальних мереж).

• 1.2.Замовник підтверджує свою згоду з усіма умовами цього Договору шляхом його акцептування способом оплати у відповідності до умов даного Публічного договору.

• 1.3.Сторони погодили, що заповнення Замовником в електронному вигляді форми оплати платіжної системи з реквізитами платіжного інструменту (зокрема CCV2 кодом) вважається одноразовим цифровим паролем, який визнається електронним цифровим підписом в розумінні чинного законодавства України, в т.ч. норм ЗУ «Про електронну комерцію».

• 1.4.В разі прийняття викладених в Договорі умов (акцепту), Замовник зобов’язується виконувати умови цього Договору, додатків до нього, дотримуватися інструкцій та рекомендацій Психолога, в тому числі таких, що оприлюднені шляхом їх публікації Психолога на сайті https://iskorka.com.ua/.

• 1.5.Замовник та Психолога підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

• 1.6.Надання послуг за даним Договором здійснюється згідно із законодавством України, місцем укладання Договору визначається місцезнаходження Психолога.

2.Терміни та визначення

• 2.1.Психолог – особа, визначена п. 1.1. даного Договору.

• 2.2.Замовник – будь-яка фізична особа (громадянин/громадянка), що має цивільну правоздатність та повну цивільну дієздатність, бажає отримати визначені цим Договором Послуги.

• 2.3.Послуги — в рамках цього Договору розуміються консультаційні послуги (консультації) Психолога відносно проблем, почуттів, цілей, бажань, будь-яких питань, наявність яких зумовлює потребу Замовника у послугах Психолога/Психотерапевта.

• 2.4.Суть послуг Психолога полягає в діагностиці, науково обґрунтованому комплексному лікуванні розладів поведінки та/або захворювань психосоціального або психосоматичного походження за допомогою психотерапевтичних методів.

• 2.5.Психотерапевтичний процес базується на взаємодії між одним або групою пацієнтів /клієнтів (Замовників) і Психологом з метою сприяння позитивним змінам та подальшому розвитку особистості.

• 2.6.Платіжна система — в розумінні цього Договору платіжна організація чи платіжний сервіс (Interkassa), що забезпечують проведення переказу коштів між платником та отримувачем (Замовником та Психологом).

• 2.7.Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних — умови роботи з конфіденційною інформацією та персональними даними Замовника, що доповнюють умови даного Договору та яка є невід’ємною частиною цього Договору — додатком № 1 до нього.

3. Предмет Договору

3.1. За цим Договором Психологом зобов’язується надати Замовнику передбачені даним Договором консультаційні послуги.

3.2. Замовник зобов’язується оплачувати послуги Психотерапевта у відповідності до п.4.1.-4.3. даного Договору.

.• 4.Вартість послуг.

• 4.1.Загальна сума цього Договору у взаємовідносинах Психолога з кожним конкретним Замовником визначається як сума у національній валюті України — гривні, отримана в якості винагороди Психологом від відповідного Замовника за надані по даному Договору такому Замовнику консультаційні послуги та/або сума в іноземній валюті, конвертована в національну валюту відповідно до курсу НБУ на дату отримання коштів на поточний рахунок.

• 4.2.За консультаційні послуги Замовник сплачує Психологу шляхом 100% передоплати винагороду в розмірі 1000 гривень. Вартість послуг можуть змінюватись в залежності від рівня інфляції та умов життєдіяльності Замовника за рішенням Психолога.

• 4.3.Датою оплати Сторони обумовлюють вважати дату надходження грошових у розпорядження Психолога.


5. Замовлення послуг

5.1. Замовлення послуг Психотерапевта здійснюється у спосіб запису на прийом шляхом заповнення форми (E-mail, ім’я, номер телефону, короткий зміст проблеми/запитання) та на умовах 100% передоплати Послуг на сайті https://iskorka.com.ua/.

5.2. Запис на прийом можливий цілодобово

5.3. Обробка запитів відбувається у порядку черговості.

6. Строки і порядок надання послуг

6.1. Замовник здійснює надання консультацій відповідно до умов цього Договору.

6.2. Консультаційні послуги надаються в межах наступного графіку роботи Психолога/Психотерапевта: Понеділок-пяптниця з 9:00 до 23:00 Вихідні та святкові дні послуги не надаються або відповідно до запису.

6.3. Тривалість консультації (надання консультаційних послуг) Психологом Замовнику: 50 хвилин

6.4. Послуги надаються Психологом Замовнику усно

6.5.Психолог надає консультаційні послуги особисто без передоручення даної консультації третім особам.

6.6. При наданні послуг через мережу Інтернет, в тому числі з використанням додатків-месенджерів (Skype, Zoom, Телеграм, Вайбер, інших та/або соціальних мереж), підключення до мережі Internet та забезпечення надійності з’єднання, швидкості передачі даних тощо, здійснюється Замовником самостійно.

6.7. Консультаційні послуги вважаються наданими Психологом Замовнику в повному обсязі, належної якості, у відповідності до вимог Замовника, якщо протягом 3 календарних днів з дня оплати Замовником послуг Замовник письмово не заявив про інше.

6.8. Замовник гарантує, що уся надана ним Психологу інформація являється достовірною, Замовником не порушуються права жодних третіх осіб при надання відомостей, інформації Психотерапевту.

6.9. У разі невідповідності/ недійсності будь-якої наданої Замовником Психологу інформації, Замовник приймає на себе всі пов’язані з цим ризики та відповідальність.

6.10. Оплата замовленої консультації означає достатнє й повне ознайомлення Замовника з характеристиками оплачуваних консультаційних послуг, інформацією про строки їх надання, очікувані обсяги, усією інформацією та відомостями, надання яких необхідне Замовнику для свідомого і зваженого вибору. А також ознайомлення зі змістом та обсягом, вартістю і способом її визначення, строками, порядком і характеристиками надання послуг Психологом за цим Договором, зі змістом даного Договору в повному обсязі та у доступній формі.

7. Зобов’язання Замовника

7.1. Замовник, підписуючи даний Договір, підтверджує наступне: — Він є повнолітньою особою; — Він не обмежений у правах і є повністю дієздатним; — Він ознайомлений з умовами надання Послуг, приймає умови цього Договору в повному обсязі. — Він ознайомлений з Політикою конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору — Вся інформація, яку він залишає у сайті, є актуальною та підлягає негайному оновленню у разі зміни;

7.2. Замовник добровільно надає свою безумовну згоду на обробку Психологу/Психотерапевтом персональних, медичних інших даних отриманих від Замовника в результаті правових відносин за цим Договором.

7.3. Замовник усвідомлює що консультації отримані відповідно до умов цього Договору не можуть розцінюватися як медична допомога, у тому числі, постановка завершального діагнозу і /або лікування. Для отримання медичної допомоги і інших видів медичного обслуговування необхідно звернутися до лікаря або до установи охорони здоров’я.

8. Зобов’язання психотерапевта/психолога щодо проведення консультацій

8.1. Психолог проводить практичну діяльність із дотриманням всіх етичних вимог, передбачених для даного виду консультацій.

8.2. Психолог дотримується принципу конфіденційності щодо всієї інформації, отриманої під час консультацій.

8.3. Інформація, що надається Замовнику, повинна бути об’єктивною і правдивою.

8.4. Психолог зобов’язується не передавати інформацію, отриману від  Замовника третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних» та Політикою конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору.

8.5. Психолог зобов’язується вживати необхідних заходів щодо безпеки та захисту інформації та документів, обмін якими здійснюється з метою надання Послуг та/або які доступні Сторонам цього Договору у зв’язку з використанням сайту https://iskorka.com.ua/


9. Відповідальність сторін

9.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. У разі, якщо з будь-яких причин на Психолога/Психотерапевта буде покладено майнову (матеріальну) відповідальність перед Замовником чи його опікунами, родичами, спадкоємцями, така відповідальність Психотерапевта обмежується розміром документально підтверджених збитків в межах суми коштів, що отримана Психотерапевтом в якості оплати за його послуги по цьому Договору в результаті платежів відповідного Замовника.

10. Форс-мажор

10.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин (землетрус, ураган, шторм, повінь; війна та воєнні події, зруйнування внаслідок дії вибухових приладів, що знаходяться у землі, радіаційне, хімічне зараження, епідемії та пандемії, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події, в т.ч. рішення та акти органів влади, протиправні дії третіх осіб, що впливають на діяльність Сторін цього договору), які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладення та виконання цього Договору або у разі виникнення яких неможливо вжити відповідних заходів. При цьому строк виконання зобов’язань, зазначених у цьому Договорі, змінюється відповідно до часу таких обставин та їх наслідків.

11. Вирішення спорів

11.1 Всі спори та суперечки мають вирішуватися шляхом переговорів.

11.2.При вирішенні спору Сторони керуються матеріальним та процесуальним правом України.

11.3. У випадку недосягнення Сторонами згоди, всі спори та розбіжності вирішуються у суді за місцем виконання даного Договору.

12. Термін дії договору

12.1. Договір з кожним окремим Замовником є укладеним з моменту підписання цього Договору відповідним Замовником.

12.2. Строк дії Договору – до моменту відкликання Оферти або дострокового розірвання Договору Замовником чи Психотерапевтом у визначених цим Договором або чинним законодавством України випадках.

31. Порядок внесення змін до Договору оферти

13.1. Психолог залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд.

13.2. У випадку внесення Психологом змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на вебсайті https://iskorka.com.ua/, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.

13.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору з моменту набуття чинності поширюються на всіх осіб, які приєдналися до Договору, у тому числі, які приєдналися до нього раніше дати набуття чинності змінами.

13.4. Пропозиції Замовників та інших осіб щодо внесення змін до Договору, підлягають обов’язковому розгляду, але не гарантують їх внесення до Договору.

13.5. У разі, якщо Замовник не згоден з будь-якими умовами цього Договору та/або не згоден дотримуватися його умов (або нової редакції Договору), він не має права вступати у взаємовідносини з Психолог/Психотерапевтом, в тому числі замовляти та оплачувати консультації.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ПСИХОЛОГА / 
ФОП ФІЛІМОНЧУК Наталія Володимирівна

E-mail: nata_filimonchuk@ukr.net Телефон: 0688983333